Mediální plán reklamy

Prezentace a reklama jakéhokoliv produktu je nanejvýš důležitým marketingovým nástrojem. Zvolení správného reklamního směru či proudu je závislé na prezentujícím produktu a to i v hotelovém segmentu. Jiným směrem bude probíhat reklama subjektů v okresních a krajských městech proti reklamě na subjekty v přírodních lokalitách. Taktéž prezentace vícehvězdičkových zařízení proti rekreačním objektům nebo sportovně vybavená zařízení proti lázeňským. Tyto protiklady jsem uvedl záměrně pro dokreslení základních odlišností.

Nyní již ke konkrétním krokům. V první řadě je nezbytně nutné vypracovat mediální plán. Mediální plán obsahuje všechny směry a nosiče reklamy, krátkodobé a dlouhodobé kampaně, jednorázové a periodické prezentační materiály a jejich finanční náročnost. Proti tomu je nutné postavit očekávané přínosy, výtěžnost reklamy, zpětné vazby a výstupy.

Mediální plán je základem dalšího rozhodování, sledování a analýzy, podkladem pro další směry reklamní činnosti či potvrzení správného vedení reklamních kampaní.

Co jsou to směry a nosiče reklamy? Především je nutné vzít v úvahu, jakým směrem budeme prezentovat, jaká bude cílová skupina, kdo bude oslovený potenciální klient, co od něj očekáváme a co mu nabízíme.

Nosiče reklamy je možné rozdělit na :

  • osobní - při osobním styku s klientem nebo promo akcemi přímo v daném subjektu, veletržní prezentace, ve firmách nebo cestovních kancelářích
  • tiskové - letáky, katalogy, reklamy a články v novinách a časopisech,
  • virtuální - webové stránky, portály, webkatalogy, bannery
  • rozhlasové a televizní - reklamní spoty a upoutávky, redakční vysílání
  • dárkové - výhry, upomínkové předměty
  • mediální kampaně v rámci řetězce nebo partnerství různého druhu

Vypracování mediálního plánu je práce velmi náročná, citlivá a kreativní. Existuje řada nástrojů, jak dobrý a cílený marketingový plán vypracovat. Především je nutné vycházet z vlastních zkušeností, zapracovat zkušenosti z okolí, sledovat prezentační techniky, analyzovat novinky, pracovat s klienty, sledovat jejich zájem a potřeby, vytvářet nové reklamní produkty, včas vyhodnocovat a neustále se kreativně přizpůsobovat vznikající poptávce. Vedle vlastních nástrojů a sil vypracování mediálního plánu existují i specializované firmy, které vypracují na míru krátkodobé či dlouhodobé mediální kampaně nebo zabezpečují komplexní mediální zastoupení.

Pro každý subjekt je nutné najít a zabezpečit několik směrů reklamy, využít vhodného doplnění a správně načasovat jednotlivé etapy. Ideální je vypracování dlouhodobého marketingového plánu s dílčími úkoly, průběžným vyhodnocováním a zapracováním analýzy.

Osobní reklama realizovaná vlastními zaměstnanci přímo s klientem je nejaktivnějším , mnohdy až nejemociálnějším nosičem reklamy. Doporučuji tuto aktivní reklamu prohlubovat a rozvíjet, učit všechny zaměstnance korektní a přímé reklamy. Osobní reklama ve firmách nebo cestovních kancelářích je efektivní z důvodu přímého oslovení a zaujetí potenciálních klientů. Pokud je vhodně doplněná dalšími reklamními prvky, je i tento směr nejúčinnější.

Účast na veletrzích, workshopech či prezentacích je další osobní možností obsáhlé prezentace. Návštěníci těchto akcí jsou přímými potenciálními klienty nebo zprostředkovateli. Vhodné vytypování, aktivní či pasivní účast, kvalitní materiály a důsledné prezentační schopnosti zajišťují vysokou efektivitu tohoto směru reklamy.

Tiskové nosiče je nutné velmi pečlivě připravit, otestovat a distribuovat. Letáky by měly být co nejvíce přehledné, vypovídající a "oku lahodící". Podle letáku je důležité, aby se klient zorientoval v kompletní nabídce a službách. Kontakty, poloha, fotky a ideální přístupové cesty jsou naprostou samozřejmostí. Obsah letáků je nutné specificky zaměřit na cílovou skupinu a jednoznačně oddělit tuzemský a zahraniční potenciál v oblasti zájmů. Reklamy a články v tisku jsou vhodným doplňkem tématických vydání nebo specificky zaměřených periodik. Zde je potřeba zhodnotit vynaložené finanční prostředky na plošnou a obsahovou velikost vlastní prezentace. Taktéž je potřeba brát v úvahu čtenářskou obec a reklamu přizpůsobit cílové skupině.

Virtuální reklama je novým fenoménem reklamy, kterou každý z nás přijímá po svém. Neustálé změny a formy této reklamy dávají prostor pro ještě větší kreativitu, rychlost reakce na modní trendy a v neposlední řadě i na technické vybavení či znalost. V této formě reklamy nanejvýš platí, že co nejpřesnější informace je pro klienta důležitá a naprosto zřejmě jí vyžaduje. Webové stránky musí být vizuálně zajímavé, přístupné a použitelné ve směru ke klientům, ale taktéž k vyhledávačům. Dosud je nutné webové stránky koncipovat s ohledem na dostupnost internetového připojení široké veřejnosti. Virtuální reklama je co do obsahu a náplně nejlevnějším médiem s možností nevtíravým způsobem podávat obrovské množství požadovaných informací. Na druhé straně je současně velmi drahým médiem v oblasti řazení, vyhledávání a zobrazování. V blízké budoucnosti bude tento směr hlavním prezentačním a prodejním kanálem.

Rozhlasové a televizní spoty či upoutávky jsou další nepřehlédnutelnou kategorií reklamy. Je nanejvýš jasné, že tato cílená reklama je nejdražší, ale taktéž zatím nejúčinnější. Zde je vhodné sledovat a orientovat se na připravované programy a nabídkové možnosti redakčních vysílání v pravidelných pořadech. Zejména regionální vysílání je vhodným nosičem reklamy nabízených hotelových a souvisejících služeb. Taktéž specifická rádia mají své cílené posluchače a vhodná reklama spojená s dalšími službami nehotelového typu je velmi ceněná s dobrou odezvou.

Dárkové a reklamní předměty jsou i nadále oblíbenou cestou prezentace, obzvláště s využitím pro praktický každodenní život. Zde je nanejvýš důležitá kreativita a reakce na potřeby klientů, protože mnoho dárků je velmi "zastaralých" a patří do skupiny tzv. "plných šuplíků".

Mediální kampaně v rámci řetězce nebo partnerství je výhodná kombinace vlastní prezentace v ucelené paletě nabídky. Tato forma reklamy je výhodná zejména v dlouhodobé perpektivitě nebo cílené nabídce. Největší podíl aktivní prezentace je na celém řetězci nebo partnerovi.