Hotelový marketingový plán na rok 2012

Marketingový plán se sestavuje pro každé zařízení individuálně, některé plány jsou až vědecké studie, některé naopak v bodech a na stránku. Avšak pro všechny plány platí stejná poučka, že plán bez konkrétních cílů a jejich průběžných a závěrečných analýz je zbytečný.

Obsah marketingových plánů je individuální, záleží na velikosti zařízení, tržním potenciálu, zaměření, příslušnosti k řetězci, standardům a především k výše zmiňovaným cílům.

Před přípravou marketingového plánu na rok 2012 je nezbytně nutné důkladně analyzovat výsledky marketingových aktivit vycházejících z roku 2O11, ale i starších. Marketingové strategie se zpravidla připravují s výhledem na několik let dopředu a upravují se dle aktuálních tržních možností, nabídky a poptávky.

Z dalších podkladů pro přípravu vlastního plánu jsou soubory vyhodnocení konkurenčních aktivit, trendy a inspirace, reference a reakce klientů, osvědčené akce třetích stran, spolupracující společnosti, nové technologie a distribuční kanály.

Marketingový plán nemá jasně daná obsahová pravidla, ale standardně by se měl ve svém obsahu zabývat tzv. SWOT analýzou (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby), marketingovým mixem, rozpočtem a cíly. 

Marketingový plán všech zařízení na rok 2012 by měl jasně specifikovat nové příležitosti růstu cestovního ruchu, náročnost poskytovaných služeb, technické a specializované zázemí, popularizaci akcí, zábavy a zážitků, orientaci na trendové zaměření volnočasových aktivit a využití moderních prezentačních a distribučních kanálů. Určitě by měl marketingový plán na rok 2012 odrážet zastavení poklesu cen ubytování, nastavit jeho stabilitu a specifikovat cesty jeho zvýšení doplňkovým a nadstandardním prodejem, tlakem na loajalitu klientů, flexibilitou nabídky a orientací na nové trendy v poskytování služeb a zaměření zařízení na cílového zákazníka.

V současné době, kdy boj o zákazníka vrcholí jednak z důvodu převisu nabídky nad poptávkou, destinační konkurenceschopností, růstu moderních, technicky dokonalých zařízení, poskytujících all inclusive služby, je nadmíru nutné přesně stanovit cílového zákazníka a marketingový plán postavit v těchto intencích. Již uplynula doba, kdy téměř každé zařízení poskytovalo služby všem klientským skupinám za každou cenu. Je dobře, že přichází doba odlišení, výjimečnosti, neopakovatelnosti až bizardnosti, zážitkové turistiky a leckdy až módních výstřelků.

I sebelépe sestavený marketingový plán by bez efektivní komunikace byl k ničemu. V současné technologicky složité době je výběr komunikačních kanálů jedním z nejdůležitějších rozhodnutí.  Komunikace prostřednictvím nejrůznějších tištěných, virtuálních, mobilních, veletržních, filmových, televizních, rozhlasových nebo bilboardových médií se tak rozšířila, že bez marketingových odborníků již není samostatně možné naplánovat vlastní efektivní komunikační mix. A bez analytických výstupů to není možné dvojnásob.

Využívat pouze klasické, léty osvědčené komunikační kanály, již není myslitelné. Moderní formy komunikace jsou navzájem nezastupitelně propojeny. Dnešní klient kombinuje a vnímá reklamu již ne prostřednictvím jednoho kanálu, ale paralelně jich využívá několik najednou.

Marketingový plán vždy vede k zajištění budoucího obchodu, zvyšování obratu a nasměrování expanze. Marketingový plán reaguje na potřeby klientů a předvídá nároky a spotřebu. K objektivnímu plánování se zpracovává situační analýza, která by měla konkrétně rozebrat postavení na trhu, definovat stanovené cíle a potřeby.  Důkladná a konkrétní SWOT analýza je základním nástrojem marketingového plánu objasňující možnosti zařízení s cílem získání detailního pohledu, předpokladů a vizí.  SWOT analýza se může v průběhu roku měnit všemi směry v reakci na trh, tržní stabilitu, nepředvídané události a ekonomickou situaci. Na všechny tyto výkyvy je nutné flexibilně reagovat, vyhodnotit a analýzu přeformulovat s cílem prosperity.

Marketingová strategie je cílená na marketing značky (brandu) a na marketing vlastních podnikatelských aktivit.  Komunikace značky a aktivit, jejich hodnot a cílů jsou nejdůležitějšími atributy marketingové strategie. Definice vztahu k zákazníkovi, uspokojování jeho potřeb a očekávání, specifikace distribučních kanálů a dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou základními pilíři hotelového marketingu. Marketingové cíle založené na marketingové strategii by měly být konkrétní a měřitelné a to nejen z důvodu možnosti analytických výstupů, ale i z důvodu možného zpracování marketingových výzkumů a jejich analýzy s vlastními výsledky. Stanovení rozpočtu marketingových aktivit, jejich výsledný efekt a cíl je základem pro marketingový plán a jeho plnění.

Marketingová strategie definuje marketingový mix známý pod zažitými „4P“ marketingu – výrobek, cena, propagace a distribuce (vycházející z anglických slov – product, price, promotion, placement). V současné době se hovoří o novém marketingovém mixu, který je rozšířen až na „9P“, kdy je nutné zaměřit pozornost na klienta (people), proces (proces), zisk (profitable), proaktivní (proactive) a umístění (positioning). Vědecké diskuze se vedou dál, kdy je vyjmenováno až „15P“.

Nehledě na počty „P“, je nutné dobře zvládnout marketingový mix a marketingové nástroje, které napomáhají v lepší orientaci a pohledu na celý marketing a jeho plánování.

Rok 2012 je celosvětově bezesporu výzvou v cestovním ruchu, předešlé dva roky ukázaly, že situace nebyla nikde optimální. Nadcházející rok by měl vrátit předkrizovou stabilitu, avšak bohužel s nižšími výkonnostními parametry zejména v dosahovaném RevPAR.

Je nasnadě, že krizové období ukázalo, jak je nezbytně nutné spolupracovat na dílčích službách cestovního ruchu nejen přímo v místě, ale i zdánlivě v nesouvisejících aktivitách. Propagace domácího a incomingového cestovního ruchu se v Česku rozjela na plné obrátky, oproti minulým letům se cestovním ruchem zabývá daleko větší množství subjektů od internetových lídrů až po organizátory regionálních a místních akcí. Každé zařízení, které připravuje marketingový plán, by mělo k těmto aktivitám přihlédnout a zahrnout je do vlastních aktivit a ať už formálně, či neformálně spolupracovat.

Významnou složkou marketingového plánu je rozpočet marketingových aktivit a předpokládané cíle vyjádřené v absolutních hodnotách zvýšení efektivnosti podnikání v navýšení zisku, povědomí, návštěvnosti či oblibě. Měřitelné hodnoty jsou v plánu stanoveny konkrétně ke každé akci a slouží pro průběžnou a závěrečnou analýzu, která reflektuje na následující období.

Ne vždy každá marketingová aktivita musí vést k zisku, jsou aktivity zaměřené na podporu známosti značky, charitativní a dobročinné akce. V marketingovém plánu je nutné stanovit, jaké procento těchto neziskových aktivit bude dotováno z celkového marketingového rozpočtu.

Vypracování kvalitního marketingového plánu na rok 2012 bude bezesporu náročnou prací.  Vracející se klienti budou náročnější, jejich hlad po informacích stoupá a očekávání jsou někdy až neuskutečnitelná. Konkurence stoupá závratnými skoky, nabídka služeb a zážitků konkurence je nad síly mnohých zařízení.  Dostupná doprava, srovnatelné ceny a hlad po neznámých krajinách žene tuzemské zákazníky do exotických krajin.

Je chvályhodné, že i domácí cestovní ruch se zvedá a příjezdové statistiky mají taktéž vzestupnou tendenci. Jde o to, dobře nastavit marketingové aktivity, zapojit do poskytovaných služeb spolupracující organizace, zařízení, účelové akce a především propagaci a komunikaci tak, aby se co neúčinněji dostala ke klientům.

Dejte o sobě vědět – mějte jako motto pro přípravu marketingového plánu na rok 2012. Využijte plně všech dostupných komunikačních a distribučních kanálů od prezentací na vlastních webových stránkách až po prezentace na cestovatelských portálech jak tuzemských, tak zahraničních. Využijte spolupráce s třetími stranami při prezentaci jejich aktivit a nabídněte vaše vlastní služby. Zakomponujte do marketingového plánu osvědčené akce a vyhledejte nové, na které byste rádi upozornili a získali tím potenciální klienty. Začněte se zajímat o okolí, o akce, které se konají ve vašem dojezdovém okruhu, přidejte vlastní aktivity a dejte o tom do světa vědět.

Využijte pro vlastní prezentaci fenomén virtuálního sdílení na Facebooku, zapojte se do diskuzí či prezentací nabídek ve vytipovaných turistických nebo sdělovacích portálech, pracujte s referencemi jak na vlastním webovém portále, tak na specializovaných hodnotících webech.

Správně cílená komunikace je základem úspěšného prodeje, ale jak v současné době plné sociálních sítí, záznamů v mapových podkladech, nekonečném množství informačních a rezervačních portálů najít tu relevantní komunikaci a cestu ke sdělení?

Odpověď je nasnadě, je potřeba vytipovat komunikační kanály, které nejvíce odpovídají zaměření pro dané zařízení a měřit, měřit přístupy, měřit frekvenci, měřit úspěšnost a konverzi. Zjišťovat, odkud se na vaše zařízení klienti dostali a zjistit, jakými cestami by nejraději dostávali informace a nabídky.

Komunikovat s klienty, vyhodnocovat připomínky, plnit očekávání, zkvalitňovat služby – držte se těchto několika málo bodů a zpracuje dokonalý marketingový plán na rok 2012 pro velká i malá zařízení.